โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมประกาศผลสอบ
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565


ผู้ปกครองลงทะเบียนรักษาสิทธิ์
วันที่ 5, 6 กรกฎาคม 2565
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม


ประกาศผลสอบติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

ASSUMPTION COLLEGE PRIMARY SECTION

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

164 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : 0-2675-6970-83 ฝ่ายธุรการ-การเงิน ต่อ 200,221,222

www.acp.ac.th