สารจากผู้อำนวยการ

มีหลายประการที่โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในโลกยุคปัจจุบัน อีกทั้งต้องมีความรวดเร็วและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ทันต่อวัยที่กำลังเติบโตและเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะจบการศึกษาในแต่ละปี และด้วยพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปพร้อมๆ กับสภาพแวดล้อมระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคมโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันออกแบบ เร่งทำความเข้าใจ และสร้างแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันก่อนที่เวลาของบุตรหลานจะผ่านไปภายใต้ความไม่ชัดเจน ความแปรปรวนของระบบและสภาพแวดล้อม เพื่อให้บุตรหลานของเราได้มีความพร้อมในตนเองมากที่สุดในโลกปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำ และการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในทุกมิติ ตามแนวทางการจัดการศึกษาของนักบุญมงฟอร์ตผู้ก่อตั้งจิตตารมณ์อันเป็นแกนของทุกสาระการเรียนรู้

 

(ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม)