[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
ศ. 17 มิถุนายน 2565  ประชุมคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานทรัพยากรมนุษย์/ งานบุคลากร ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
จ. 1 สิงหาคม 2565  กำกับ ติดตามการลงแผนงาน/โครงการ ระบบ SWIS ครั้งที่ 1 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
อ. 2 สิงหาคม 2565  กำกับ ติดตามการลงแผนงาน/โครงการ ระบบ SWIS ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
จ. 8 สิงหาคม 2565  กำกับ ติดตาม การพัฒนางานทั้ง 6 ฝ่าย ครั้งที่ 1 เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้ งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
พ. 17 สิงหาคม 2565  แสดงผลงานชมรมวิทยาศาสตร์ Sci Show งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 18 สิงหาคม 2565  วันวิทยาศาสตร์ไทย อาคารอัสสัมชัญ 2000......................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์กิจกรรม(7110 สนามหญ้าเทียม AC2000) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
จ. 22 สิงหาคม 2565  Piano Show โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ
พ. 24 สิงหาคม 2565  นักเรียนโชว์กิจกรรมการเรียนฟุตบอลในชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ
ศ. 26 สิงหาคม 2565  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เวลา 07.00 - 07.40 น อาคารอัสสัมชัญ 2000......................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์กิจกรรม(7110 สนามหญ้าเทียม AC2000) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
จ. 29 สิงหาคม 2565  มังกรแสนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ
พ. 31 สิงหาคม 2565  คณิตคิดเร็ว โรงเรียน​อัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​(โรงเรียนอัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ
 งานนโยบายและแผนดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้ ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
พ. 7 กันยายน 2565  String Combo โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ
ศ. 30 กันยายน 2565  งานนโยบายและแผนดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้ ครั้งที่ 3 งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ศ. 4 พฤศจิกายน 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 10 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 5 พฤศจิกายน 2565  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 8 พฤศจิกายน 2565  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2566 – 2567 ครั้งที่ 3 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
พ. 9 พฤศจิกายน 2565  เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 สรุป และรวบรวม กิจกรรมที่ดำเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566-2567 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 10 พฤศจิกายน 2565   งานนโยบายและแผนดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้ ครั้งที่ 4 /2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 การติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ FortiAnalyzer เข้ากับ Fortigate โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมคิดยามเช้า กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 11 พฤศจิกายน 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 12 พฤศจิกายน 2565  สอบ YCT ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
อ. 15 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมคิดยามเช้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ
จ. 21 พฤศจิกายน 2565  ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานสุขอนามัย/ งานพยาบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อ. 22 พฤศจิกายน 2565  ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานสุขอนามัย/ งานพยาบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พ. 23 พฤศจิกายน 2565  ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานสุขอนามัย/ งานพยาบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ประกวดนักพูด ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ
ส. 26 พฤศจิกายน 2565  ปฏิทินแผนการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานทรัพยากรมนุษย์/ งานบุคลากร ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 1 ธันวาคม 2565  ดำเนินการซื้อและรับใบปพ.1:ป นอกสถานที่(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) งานทะเบียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ศ. 2 ธันวาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 13 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 5 ธันวาคม 2565  วันหยุดที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 8 ธันวาคม 2565  กิจกรรมคิดยามเช้าวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เวลา 11.20 - 11.50 น. , 12. 20 - 12.50 น. อาคารหิรัญสมโภช...........................สระว่ายน้ำ ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องดนตรีเปียโน(5202 ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
ศ. 9 ธันวาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 14 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 14 ธันวาคม 2565  กิจกรรม Christmas โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
จ. 19 ธันวาคม 2565  ศึกษาดูงาน ระบบบริหารงานธุรการ - การเงิน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นอกสถานที่(โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี) งานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พ. 21 ธันวาคม 2565  ACP Christmas Fair 2022 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 7 มกราคม 2566  UPGRADE FIRMWARE FORTIGATE โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1-6 และ EP 1-6 ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงาน ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2565 ที่ รร. อัสสัมชัญ แผนกประถม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จ. 9 มกราคม 2566  งานนโยบายและแผนดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้ ครั้งที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 ประกวดนักพูด ป.3 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ
อ. 17 มกราคม 2566  ACP Project Day ( โครงการ ACP SMART BOYS ) โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 20 มกราคม 2566  พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ ฝ่ายวิชาการ
อ. 24 มกราคม 2566  สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
พ. 25 มกราคม 2566  สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 26 มกราคม 2566  สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 27 มกราคม 2566  สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
 ซ้อมใหญ๋ วันวิชาการ ACP SMART LIFE โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 30 มกราคม 2566  กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
 วันวิชาการ ACP Smart Life โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 31 มกราคม 2566  วันวิชาการ ACP SMART LIFE โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 1 กุมภาพันธ์ 2566  ทัศนศึกษาครูประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานทรัพยากรมนุษย์/ งานบุคลากร ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ศ. 3 กุมภาพันธ์ 2566  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 17 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 6 กุมภาพันธ์ 2566  อบรมนักเรียน EP&CEP 4 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานระดับชั้น ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
อ. 7 กุมภาพันธ์ 2566  การสอบ Cambridge Primary Progression Test for EP Grade 3 - 5 : Science โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ศ. 10 กุมภาพันธ์ 2566  พิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 2566 ทุกฝ่าย ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 กำกับติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
จ. 13 กุมภาพันธ์ 2566  งานนโยบายและแผนดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้ ครั้งที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 อบรมนักเรียน EP1-3 และ CEP1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานระดับชั้น ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
 อบรมนักเรียน EP&CEP 1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานระดับชั้น ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
อ. 14 กุมภาพันธ์ 2566  ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารเรียนพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
พ. 15 กุมภาพันธ์ 2566  รับหนังสือเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ชั้น 2 ตึกพระนางฯ วันที่ 1 อาคารพระนาง พรหมจารี มารีย์อา.......อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (4207 ห้องประชุมหลุยส์มารี) งานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พฤ. 16 กุมภาพันธ์ 2566  กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 22 กุมภาพันธ์ 2566  อนุมัติจ่ายเงินเดือนเข้าระบบ คอร์ปอเรท ไอแคช ของธนาคารกรุงเทพ อาคารอัสสัมชัญ 2000......................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์กิจกรรม(7101 ห้องห้วหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน ฝ่ายธุรการ การเงิน งานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พฤ. 23 กุมภาพันธ์ 2566  ปฎิบัติธรรมนักเรียนก่อนสอบภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 24 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ส่งเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไปที่ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
อ. 28 กุมภาพันธ์ 2566  นำเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สามัญครั้งที่ 5/2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 นำเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สามัญครั้งที่ 5/2565 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 ตรวจเช็คการติดตั้งกล้องวงจรปิดชุดใหม่ 130 จุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ศ. 3 มีนาคม 2566  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เข้ารับการพิจารณางบประมาณจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
จ. 6 มีนาคม 2566  ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
อ. 7 มีนาคม 2566  นำเสนอพิจารณาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2566-2567 ให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 ติดตั้งโปรแกรมใหม่ที่่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 อาคารอัสสัมชัญ 2000......................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์กิจกรรม(7408 คอมพิวเตอร์ 1) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 ส่งมอบกล้องวงจรปิด จำนวน 130 จุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
พ. 8 มีนาคม 2566  ติดตั้งโปรแกรมใหม่ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 อาคารอัสสัมชัญ 2000......................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์กิจกรรม(7408 คอมพิวเตอร์ 1) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 9 มีนาคม 2566  อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศ. 10 มีนาคม 2566  ติดตั้งโปรแกรมใหม่ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 อาคารอัสสัมชัญ 2000......................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์กิจกรรม(7406 คอมพิวเตอร์ 2) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ส. 11 มีนาคม 2566  เลี้ยงขอบคุณพนักงานประจำปีการศึกษา 2565 และมุฑิจาจิตพนักงานเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จ. 13 มีนาคม 2566  วางแผนร่วมกับทีมบริษัท ในการออกแบบโครงสร้างและแก้ไข Network Diagram โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ศ. 17 มีนาคม 2566  แสวงบุญครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ส. 18 มีนาคม 2566  แสวงบุญครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
อา. 19 มีนาคม 2566  แสวงบุญครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
อ. 21 มีนาคม 2566  วางแผนจัดโครงสร้างบริหารระบบ SWIS และตรวจเช็คข้อมูล อาคารอัสสัมชัญ 2000......................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์กิจกรรม(7103 ห้องผู้อำนวยการ ห้องหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ส. 25 มีนาคม 2566  กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด นอกสถานที่(ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดสมุทรสงคราม) งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ศ. 31 มีนาคม 2566  กำหนดส่งสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ศ. 21 เมษายน 2566  ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
อา. 30 เมษายน 2566  ส่งมอบจอ Interactive Board ห้องเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ